Een verklaring aan de wereld

 

 

Van de Internationale Conferentie van Kairos Palestina:

 

“Het volk, de kerk & verzet tegen de bezetting”.

Beit Sahour, 18 en 19 november 2022

 

De Geest van de Heer is op mij, want hij heeft mij gezalfd om goed nieuws te brengen aan de armen. Hij heeft mij gezonden om de gevangenen vrij te laten en de blinden het zicht terug te geven, om de verdrukten te bevrijden, om het jaar van de gunst van de Heer te verkondigen (Lucas 4:18-19).

 

Toen Jezus zich baseerde op deze woorden van de profeet Jesaja, werden ze beantwoord met wrok en woede. Deze boodschap weerklinkt door de eeuwen heen en wacht op de gelovigen om deze boodschap te ontvangen en te belichamen, en zich aan te sluiten bij de beweging voor bevrijding en heelheid.

Wij leden van Kairos Palestina, de meest uitgebreide Palestijnse christelijke oecumenische beweging, en Global Kairos for Justice, de wereldwijde coalitie van bezorgde christenen uit diverse kerken en kerk gerelateerde organisaties, alsmede andere religieuze en seculiere organisaties, zijn bijeengekomen in Beit Sahour, Palestina, samen met leiders van het Palestijnse maatschappelijk middenveld en andere internationale pleitbezorgers om te bidden, te onderscheiden, te ontvangen en nu een verklaring van sumud (veerkracht) en hoop uit het Heilige Land te delen.

 

Het lezen van de tekenen van de tijd

Onze standvastige hoop en eis voor gerechtigheid komen op in het licht van het volgende:

 • De situatie ter plaatse in Palestina/Israël blijft verslechteren, zoals gedocumenteerd in de recente rapporten van Al Haq, Badeel, B’Tselem, Human Rights Watch, Amnesty International en de speciale rapporteur van de VN, die de apartheidswetten, het beleid en de praktijken van Israël aanhaalt. Er is een groeiende wereldwijde veroordeling van het apartheidsregime van de staat Israël, zijn oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. 
 • Israëls Wet op de Natiestaat van 2018 maakte van apartheid in de praktijk een wettelijke apartheid en codificeerde de discriminatie van Palestijnen in Israël; tegen hun sterke Palestijnse identiteit.
 • De hypocrisie van het meten met twee maten komt steeds meer aan het licht doordat de internationale gemeenschap selectief kritiek levert en sancties oplegt aan landen die de wet overtreden en mensenrechtenverdragen misbruiken.  
 • Te midden van regionale en mondiale economische, sociale en militaire crises en aantasting van het milieu is de aandacht van de wereld verschoven naar de strijd voor vrijheid en de rechten van Gods schepping in vele contexten, waardoor steun voor de zaak van vrijheid in Palestina en in de rest van de wereld wordt tegengewerkt.
 • Na opeenvolgende Israëlische regeringen is de nieuwe Israëlische regering klaar om het bestaande onrecht verder uit te breiden door openlijk racistische kabinetsleden te verwelkomen, haar nederzettingenbedrijf uit te breiden en het gezicht van haar rechtssysteem te veranderen, wat een wereldwijd e ontwikkeling weerspiegelt.
 • Het geweld van kolonisten neemt straffeloos toe. 
 • Palestijnse huizen en land worden steeds vaker geannexeerd, waardoor Palestijnse families gedwongen worden naar elders te vertrekken.
 • De vijftien jaar durende, verwoestende blokkade en bombardementen van Gaza is door de internationale gemeenschap genormaliseerd en vergeten; de sumud (standvastigheid) van de Gazanen blijft ons en rechtvaardigheidslievende mensen over de hele wereld inspireren.
 • De uitingen van bezorgdheid van de internationale gemeenschap worden tegengesproken door haar voortdurende financiële, diplomatieke en militaire steun aan Israël, waardoor zij medeplichtig wordt aan de misdaden van Israël.
 • De ketterij van het christenzionisme – een van de vele theologische rechtvaardigingen voor en verdedigingen van het beleid van Israël – is in opkomst in de christelijke gemeenschap. Bovendien maken sommige kerken en oecumenische organen de onderdrukking van de Palestijnen mogelijk door te kiezen voor neutraliteit, door hun eigen gemak te verkiezen boven dure solidariteit, door zich te verschuilen achter oude paradigma’s van oppervlakkige diplomatie en selectieve interreligieuze betrekkingen. In weer andere gemeenschappen gaan officiële verklaringen gepaard met weinig actie. 
 • Er is verdeeldheid en gebrek aan eenheid onder de politieke leiders van Palestina. 
 • Nauwkeurige waarnemers zijn niet verbaasd over de woede van de onderdrukten, die geen beweging zien in de richting van een rechtvaardige oplossing en de zaken in eigen hand nemen.
 • Bovendien groeit de wanhoop bij veel Palestijnse jongeren, die geen visie op vrede en geen teken van doorbraak zien. 
 • De afgelopen twee jaar hebben hoofden van kerken en andere geestelijken met veel nadruk verklaard dat de christelijke aanwezigheid in het land ernstig wordt bedreigd.

 

Ons werk 

Toch zijn wij een volk van Sumud (standvastige volharding)  en hoop, gegrond in de realiteit van opstanding uit de dood, zowel in dit leven als in het volgende. Reflecterend op ons werk via Kairos Palestina (KP), Global Kairos for Justice (GKJ), en onze groeiende partnerschappen met en steun van andere bewegingen over de hele wereld, blijven wij standvastig in ons streven naar gerechtigheid en vrede door middel van wat beschreven staat in het Kairos Palestina-document van 2009: de logica van Christus’ liefde. En wij worden bemoedigd door de geest van christenen aan de basis die samen met hun moslimburen in opstand komen tegen de groeiende apartheid van Israël.

Samen hebben we in deze conferentie de rapporten gevierd van GKJ-kerken, kerk gerelateerde en andere organisaties die een grote en groeiende diversiteit aan activiteiten weerspiegelen die werken aan het doel van een rechtvaardige vrede: het organiseren van webinars en conferenties; theologische onderwijsprogramma’s; politiek lobbyen; het publiceren van onze standpunten; samenwerking met gelijkgestemde seculiere groepen; ondersteuning van geweldloze acties om aandacht te vragen voor de apartheidswetten, het beleid en de praktijken van de staat Israël; het bepleiten binnen kerkelijke structuren – en dat alles terwijl op creatieve wijze de uitdagingen van de COVID-pandemie worden overwonnen. 

We hebben gezien hoe de Palestijnen meer dan ooit verenigd zijn en hun Palestijnse identiteit opeisen in elke hoek van Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) – ondanks Israëls vele en uiteenlopende pogingen om het volk te verdelen. Palestijnse vluchtelingen geven evenmin hun recht op terugkeer op, dat door het internationaal recht wordt gegarandeerd.

Global Kairos for Justice publiceerde een baanbrekend rapport, A Dossier on Israeli Apartheid: A Pressing Call to Churches Around the World to Do Justice: een duidelijke beschrijving van apartheid en hoe Israëls wetten, beleid en praktijken voldoen aan de internationale definitie; een Bijbelse/theologische reflectie die de zonde van apartheid beschrijft; een hartelijke oproep aan de wereldwijde kerk om te luisteren naar de smeekbeden van Palestijnse christenen; en een lijst van aanbevolen acties en middelen.  

Wij zijn blij met de brede steun van onze zusters en broeders uit bijna alle werelddelen die deze zomer hun kostbare solidariteit hebben getoond tijdens de Algemene Vergadering van de Wereldraad van Kerken (WCC) in Karlsruhe, Duitsland. Ondanks luid verzet namen de afgevaardigden de verklaring van de Wereldraad van Kerken aan, “Op zoek naar gerechtigheid en vrede voor iedereen in het Midden-Oosten”.  De verklaring roept de bij de WCC aangesloten kerken en leiders op om de recente rapporten van mensenrechtenorganisaties over Israëlische apartheid te bestuderen en er adequaat op te reageren. 

Wij zijn bijzonder bemoedigd door het feit dat Global Kairos for Justice in haar aantal lidorganisaties is gegroeid. Wij danken voor het getuigenis van jeugdbewegingen en benadrukken de noodzaak onze jeugd te blijven mobiliseren. In het besef dat ons werk steeds meer verbonden is met strijd op andere plaatsen in de wereld, zijn wij solidair met deze onderdrukte gemeenschappen in hun strijd voor mensenrechten en waardigheid. Wij vormen een “eenheid van onderdrukten” in de ene strijd voor wereldwijde gerechtigheid. 

Bij het verdiepen van ons geloof en het versterken van onze impact zien we vrijmoedig onze eigen tekortkomingen onder ogen. Wij blijven nederig nadenken over manieren om het anders te doen. 

 

Onze inzet

Vandaag bevestigen en handhaven wij de Palestijns-christelijke visie en boodschap die voor het eerst in het Kairos-document (KP) van 2009 werd beschreven:

Wij geloven in God, goed en rechtvaardig. Wij geloven dat Gods goedheid uiteindelijk zal zegevieren over het kwaad van haat en dood dat nog steeds in ons land bestaat. Wij zullen hier “een nieuw land” en “een nieuwe mens” zien, die in staat is in de geest op te staan om elk van zijn of haar broeders en zusters lief te hebben. (KP 10)

Wij omarmen een universele roeping die uit dit land is voortgekomen voor de mensen van het land en de hele wereld: het verdiepen van ons begrip en het uitbreiden van onze praktijk van creatief verzet, gegrond in de radicale logica van Christus’ liefde – een Agape die de menselijke logica tart, die rust in de geest van Christus en het hart van de God, die volhoudt dat alle mensen zijn geschapen naar het beeld van God, en die Gods gelaat zelfs in de vijand ziet. Zo verklaren wij onze voortdurende inzet voor de bevrijding van zowel de onderdrukten als de onderdrukker.

 

Onze uitnodiging 

Deze Advent en Kerstmis nodigen wij alle kerken, kerkelijke en oecumenische organisaties, mensen van alle geloven en mensen van goede wil uit om zich bij ons aan te sluiten, en in solidariteit:

 • Houd ons verantwoordelijk voor onze inzet om de logica van Christus’ liefde te omarmen; bewandel deze weg met ons terwijl wij proberen solidair met u mee te wandelen in uw eigen getuigenis en strijd voor gerechtigheid. 
 • Reageer op de grondig gedocumenteerde rapporten over apartheid, in het bijzonder Global Kairos for Justice’s A Dossier on Israeli Apartheid.
 • Lees de oproepen van de hoofden van kerken in Jeruzalem over de toenemende aanvallen op christenen en hun kerken in het Heilige Land.
 • Bestudeer, onderzoek en versterk oproepen van Palestijnse christenen: het Kairos Palestine Moment of Truth uit 2009; de Open Brief van de National Coalition of Christian Organizations in Palestine (2017); Cry for Hope-A Call to Decisive Action (2020); verklaringen van conferenties; boeken van Palestijnse theologen.
 • Deel met ons ervaringen en modellen van verzet.
 • Verdedig het recht en de plicht van de Palestijnen om zich te verzetten tegen hun onderdrukkers, zoals gegarandeerd door het internationaal recht en verwoord in het Moment of Truth van Kairos Palestina.
 • De zonde van de “krimpende ruimte” voor waarheidsvinding en creatief verzet in Palestina en daarbuiten, en de delegitimering van het Palestijnse discours.
 • Steun aan het maatschappelijk middenveld, zijn activisten en NGO’s, vooral die welke door de staat Israël ten onrechte als “terroristische organisaties” worden bestempeld.
 • Zich inzetten voor de Palestijnse oproep tot Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS), met inbegrip van een oproep aan kerken, kerkgenootschappen en kerkgerelateerde organisaties om ervoor te zorgen dat hun financiële investeringen de apartheid van Israël niet steunen, maar eerder de Palestijnen steunen in hun werk voor gerechtigheid en vrede.
 • In gesprek gaan met en steun verlenen aan door jongeren geleide initiatieven voor gerechtigheid en mensenrechten.
 • Zoek manieren in lokale context om samen te werken met gelijkgestemde mensen van andere religies en spirituele gemeenschappen, en inheemse en mensenrechtenorganisaties die delen in de kostbare strijd tegen het koloniale kolonialisme.
 • Onderzoek met ons alle wettelijke kaders die apartheid en settlers kolonialisme aanvechten, zet regeringen onder druk om Israël ter verantwoording te roepen, en lobby om een einde te maken aan de blokkade van Gaza.
 • Durf de ketterij van het christelijk zionisme en alle andere theologische rechtvaardigingen en verdedigingen van Israëls apartheidspolitiek aan te vechten; confronteer het stilzwijgen, de neutraliteit en de medeplichtigheid van kerken, en roep allen op om de kant van de onderdrukten te kiezen, omwille van zowel de onderdrukker als de onderdrukte.
 • Kom en zie. Ga en vertel. U zult de realiteit ervaren waaronder de Palestijnen dagelijks lijden en, meer nog, uw eigen geloof, hoop en liefde zullen gesterkt worden door de vele tekenen van Gods aanwezigheid en kracht die hier zichtbaar zijn.

 

En nu blijven geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste daarvan is de liefde (1 Korintiërs 13:13). 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.