Nederlandse vertaling Christmas Alert Kairos Palestina

Wil je naar Kerst toeleven in verbondenheid met hen die wonen waar het ooit allemaal begon? Lees dan de Christmas Alert van Kairos Palestine. Voor elke week van Advent en voor het Kerstfeest teksten die helpen nadenken over de betekenis van die bijzondere dagen. Ons bestuurslid Jan van der Kolk maakte de Nederlandse vertaling. 

U kunt deze vertaling hier vinden. Voor het Engelse origineel klik hier. Hieronder leest u een korte bloemlezing.

De Advents- en Kerstboodschap van de christenen in Palestina, uit Bethlehem, Jeruzalem en de andere plaatsen in het Heilige land wordt ingeleid door emeritus Patriarch Michel Sabbah uit Jeruzalem.

“Jezus werd geboren in Bethlehem en vond geen plaats tussen de mensen. Kerst is een nieuw licht voor de mensheid om ‘onze voeten te leiden op de weg van vrede”. Maar Kain doodt nog steeds zijn broer Abel. Velen in ons land leven nog in de oude duisternis, die onrecht en blindheid voortbrengt en mensen verhindert het beeld van God te zien in de andere mens. Velen, die niet in staat zijn het beeld van God in de ander te zien maken de ander tot een vijand en zichzelf in moordenaars van hun broeders en zusters. Waarom is er geen vrede terwijl iedereen vrede wil?

Omdat de machtigen Gods vrede, gebaseerd op recht en gelijkheid van alle kinderen van God, niet willen. Zij baseren hun vrede op hun macht en geld geven niet om menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid met ieders broeders en zusters. Iedereen wil vrede. Maar in de harten van de machtigen is trots, oorlog en onrecht.

Daarom hebben we geen vrede, zoals de profeet het zei: “Zij roepen Vrede! Vrede! Terwijl er geen vrede is”. (Jeremia 6-14)

Maar het land van de Geboorte is een land van licht, liefde en recht. De heersers en de volken die in dit land zullen overleven zijn zij die in staat zijn Gods beeld te zien in alle mensen, die in staat zijn het licht te zien en om bouwers van vrede, recht en gelijkheid te zijn. Dat zijn de mensen die het land beërven, vandaag en morgen.

Christus is geboren. Kom, laten wij Hem aanbidden. Gelukkig en Zalig Kerstfeest voor allen.”

 

Yousef AlKhoury, predikant in Bethlehem en promovendus aan de VU in Amsterdam:

“God bracht drie niet-joodse wijzen er toe om een ster of komeet te volgen en getuigen te zijn van een wonderbaarlijke gebeurtenis de loop van de geschiedenis zou veranderen.

Terwijl oude joden blind waren om de tekenen van de hemel te zien en de geboorte van hun koning te herkennen, opende God de ogen van de wijzen.

Toen Herodes, koning van Judea, hoorde dat de Koning van de joden was geboren in Bethlehem was hij doodsbenauwd voor zijn troon. Hij vroeg de wijzen hem daarheen te leiden waar de baby Jezus was. De wijzen voldeden niet aan Herodes’ bevel. Door een goddelijke ingeving wisten zij de kwade bedoelingen van Herodes. Niet voldoen aan bevelen van onderdrukkende systemen is een vorm van actief verzet. Aan de andere kant waren politieke en religieuze leiders bang hun privileges, overheersing en macht te verliezen. Zij hoopten de bestaande toestand te bewaren.

Wij kunnen leren van de wijsheid van de wijzen om het kwetsbare te beschermen en aan de onderdrukking van de machten met vindingrijkheid weerstand te bieden.”

 

ds. Moss Ntla, predikant in Zuid-Afrika en evangelicaal christen:

Hoe verdrietig is het dat de schitterende boodschap van hoop voor alle volken op aarde vaak is gekaapt en misbruikt voor het dienen van sektarische belangen. De geschiedenis van de christelijke kerk is overvol voorbeelden van commerciële, politieke, culturele en godsdienstige plannen waarbij door de vingers werd gezien dat het Christendom werd misbruikt om de belangen van het Koninkrijk van God ondergeschikt te maken en de belangen van de machtigen te bevorderen.Hij wijst op de medeplichtigheid van een verbazend aantal christenen in de hele wereld die beter zouden moeten weten over de waarden van het Koninkrijk van God en die toch geblinddoekt zijn door de politieke machinaties van de staat Israël en zijn belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten.

Gelukkig heeft God een weg om tirannen omver te werpen, hoe machtig zij ook beweren te zijn.

 

Yusef Daher van YMCA/YWCA Jeruzalem wijst erop, dat de achter- achterkleinkinderen van de herders nog altijd leven in Bethlehem. Terwijl vreemde heersers elkaar in het land hebben opgevolgd zijn zij er, standvastig. Zij betaalden een hoge prijs bij het vasthouden aan hun waarden van gelijkwaardigheid van alle kinderen van God. Zij zijn degenen die oproepen tot creatief verzet: je vijand liefhebben is het bevrijden van zijn zonde. Israël liefhebben en het helpen een eind te maken aan zijn wreedheden en illegale bezetting.

De herders zijn nog daar en dragen de boodschap van de engelen:

Eer aan God in de hoogste hemel,

En vrede op aarde aan hen op wie de gunst van God rust.

 

De Noorse predikant Eilert Rostrup herkent in het creatief verzet van de achterkleinkinderen van de herders mensen die leven van de hoop en het visioen van de bevrijding. Samen optrekken met het koor van boodschappers, omdat het Goede Nieuws van geloof, hoop en liefde geen andere weg biedt. Bevrijding waarbij allen, onderdrukker en onderdrukte, vanuit de liefde bevrijd worden.

 

Mira Razeq, een voorvechtster van rechten van vrouwen in Palestina, vraagt: Nu we deze tijd ingaan van voorbereiding op de geboorte die hoop en licht symboliseert, kunnen we nog steeds de hoop vasthouden? Zullen we in staat zijn het licht aan het einde van de tunnel te zien?

Wanneer jullie je kaarsen aansteken en de kerkklokken horen in deze adventstijd, denk dan alsjeblieft aan ons hier in het Heilige Land, het land van de geboorte van de Vredevorst. Herinner je dat het God is die licht brengt in de duisternis – op onverwachte plaatsen en op onverwachte wijze. Herinner je, dat wij zelf verwelkomende vlammen kunnen worden in de schaduw van de grootmachten.

We hebben nodig dat alle mensen van geloof die geloven in gerechtigheid: “handelen met recht en rechtvaardigheid en iedereen die beroofd is bevrijden uit de hand van de onderdrukker”(Jeremia 22:3). Kunnen wij onszelf uitdagen en de kosten daarvoor dragen, of geven we ons over?

 

ds. Inbaraj Jeyakumar uit Zuid-India citeert de uitspraak: “Doe het als God. Word een mens!”

Maar de werkelijkheid van de menselijke natuur is ontsierd door een vervorming van de goede bedoelingen die God heeft voor de mensheid. Het wordt gezien in jalousie, haat, geweld, onderdrukking, dwang, uitsluiting en in voortdurende fragmentatie van de samenleving die de mensheid verder wegduwt van Gods goede bedoelingen.

Palestijnen in het Heilige Land zijn een van de meest onderdrukte volken in de wereld van vandaag. Zij zijn slachtoffers van wereldwijde systemen van onrecht die hun invloed hebben in politieke, economische en maatschappelijke sferen. Wat Jezus zou doen in deze situatie vandaag is een vraag die ons gesteld wordt. Het antwoord is eenvoudig. Jezus zou dezelfde dingen doen die hij deed gedurende Zijn jaren op aarde, zijn dienst aanpassend aan de bijzondere noden en situaties van de 21ste eeuw.

 

ds. Munther Isaac van de Kerstmiskerk in Bethlehem citeert Jesaja 63, ‘Scheurde u maar de hemel open om af te dalen!’.

Alle soorten emoties vervullen ons met wanhoop en frustratie, boosheid en hopeloosheid tegenover de politiek van bezetting en de vrees onder sommigen van ons voor wat de toekomst zal brengen. Waar bent U Heer? Hoe kunt U stil blijven als onrecht en het overwicht van de machtigen de overhand hebben? Hij kwam van de kleine stad Bethlehem om deze wereld en zijn koninkrijken te bevrijden van de hebzucht voor geld en macht. Hij kwam als een vredelievende en dienende Koning, Zijn wapen was liefde, de liefde voor God en medemens. Hij kwam om een ander soort koninkrijk te bouwen, niet zoals dat van de keizer of de kalief, of van een kruisvaarderskoning of Turkse sultan. Ja, hun koninkrijken kwamen en verdwenen, maar Jezus Christus blijft dezelfde, in het verleden, in het heden en voor altijd. Niet alleen dat, hun koninkrijken bestonden en verdwenen, en alleen de mensen van het land, de mensen zonder hulp, zonder macht, die geen andere steun hadden dan God, bleven. Zei Jezus niet: zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven? Wij zijn vandaag Zijn volgelingen. Ja, we moeten hier blijven en een ander koninkrijk belichamen.

Marcelo Leites uit Uruguay, leider van een christenstudentenbeweging, ziet vanaf zijn plaats in het globale zuiden hoe gedurende de COVID pandemie het overheersende systeem van onderdrukking van de armen doorgaat met het inperken van de meest fundamentele rechten van mensen – zij die durven opkomen tegen dit systeem en zij die, met of zonder het te willen, onderdeel zijn van de leidende consensus van de media. Maar hoop is in staat de overheersende krachten van de macht te breken. Deze hoop is verankerd in een geloof dat verandert, gebaseerd op recht. De noodkreet van de Palestijnse christenen is een voorbeeld van hoop vertaald in profetisch handelen.

 

De Grieks-orthodoxe aartsbisschop Atallah Hana zegt:

“Onze Kerstboodschap is dat wij als volk van het Heilige Land, waarin Gods liefde voor de mensheid werd belichaamd, nooit de hoop zullen verliezen, ongeacht de intensiteit van druk, samenzweringen en uitdagingen. Wij blijven hoopvol, dat de stem van de Palestijnse christenen, en de stem van alle Palestijnen die de ‘afspraak van de eeuw’, de annexatiepolitiek, normalisatie en samenzwering verwerpen doordringt in de hele wereld.”

 

Rifat Kassis, algemeen coördinator Kairos Palestina en Bisan Kassis besluiten de advent en kerstboodschap met een dringende oproep aan ons: Wij vragen u met grote nadruk, alstublieft, doe het volgende:

 1. Verspreid en bestudeer iedere zondag van de Advent achtergrondmateriaal en theologische overdenkingen in jullie kerken om jullie gemeenschap te informeren en te trainen ober de situatie van jullie Palestijnse familie die leeft onder Israëlische bezetting.

 2. Deel deze boodschap met groepen, kerkenraden en bisdommen in jullie land.

 1. Lees de Noodkreet voor Hoop, uitgebracht op 1 juli van dit jaar, door Kairos Palestina en zijn partners; steun het uitvoeren van de 7 volgende aanbevelingen:
  1. Begin processen op lokaal, kerkelijk en oecumenisch niveau die leiden tot beslissende actie betreffende het ontkennen van de Palestijnse rechten.
  2. Bied het hoofd aan theologie en begrip van de Bijbel die de onderdrukking van het Palestijnse volk rechtvaardigen.
  3. Steun het Palestijnse verzet, met inbegrip van Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) en steun politieke belangenbehartiging.
  4. Verlang dat regeringen en wereldorganisaties politieke, diplomatieke en economische middelen gebruiken om een eind te maken aan Israëls schendingen van mensenrechten en internationaal recht.
  5. Verzet je ertegen, dat kritiek op Israël gelijkgesteld wordt aan antisemitisme.
  6. Steun initiatieven tussen Israëli en Palestijnen en interreligieuze partnerschappen die zich verzetten tegen apartheid en mogelijkheden schepen om samen te werken aan recht en gelijkheid.
  7. Kom en zie de werkelijkheid in het Heilige Land om solidair te zijn met bewegingen van onderaf voor rechtvaardige vrede.

 

Bovenal, de enige hoop van de Wereld is in het licht van een ster die noch tanks, noch gevechtsvliegtuigen, noch scheidingsmuren noch enorme zoeklichtbundels kunnen verhinderen door te dringen in de duisternis.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.