Over ons

Wat we doen

Ons doel is om handen en voeten te geven aan oproepen van Palestijnen om met geweldloze middelen, bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Bestuur

Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit zes personen. Wil je met ons meedoen? Altijd welkom!

Werkgroep theologie

De werkgroep maakt en vraagt ruimte voor de stem van het Palestijnse volk, vertaalt Palestijnse bevrijdingstheologen en zoekt het gesprek met de kerken.

Anbi

Wij voldoen aan de wettelijke eisen die aan een stichting gesteld worden.

SABEEL JERUSALEM & KAIROS PALESTINA

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

Wat we doen

Doel van Kairos Sabeel Nederland is,  te luisteren naar oproepen van Palestijnen en van met name Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen, het gesprek daarover te  voeren, de gangbare (theologische) opvattingen ter discussie te stellen en handelingsperspectieven aan te reiken. 

 

Wij steunen de Palestijnen

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de sinds 1948 voortdurende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse bevrijdingstheologie inspireert ons en laat zien dat theologie en ideologie vaak misbruikt worden om  bezetting, uitsluiting en daaruit voortvloeiend geweld te rechtvaardigen  en fundamenteel gelijke rechten van alle mensen in het Heilige Land te ontkennen.

 

Wij gaan uit van internationaal recht

Zoals verwoord in het Kairos Palestine document van 2009 gaat het erom, zowel de onderdrukte als de onderdrukker te bevrijden van een heilloze weg. Steun aan de Palestijnse christenen en hun landgenoten is daarmee op geen enkele wijze antisemitisch te noemen. De staat Israël is door internationaal recht ontstaan. Daarmee is het bestaansrecht verankerd. Maar ook deze staat is gehouden zich te gedragen conform internationaal recht, voor al zijn inwoners en allen die onder hun gezag leven, dus inclusief de bezette gebieden. Ook de staat Palestina had conform internationaal recht moeten bestaan. Maar dat hebben Israël en bondgenoten tot op de dag van vandaag verhinderd, hoewel die staat intussen toch door 138 van de 193 VN-lidstaten wordt erkend. 

 

Rechtvaardige vredesregeling

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproepen van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk uit te oefenen, teneinde de bezetter als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

 

Geweldloos verzet

We onderschrijven het recht op geweldloos verzet zoals dat van de BDS-beweging: boycot, desinvestering en sancties als vorm van geweldloos verzet tegen onrecht. Ook steunen we de eisen die aan BDS-acties gekoppeld zijn: het verwijderen van de Apartheidsmuur van Palestijns grondgebied, het beëindigen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

Volgens internationaal recht is verzet tegen een bezetting, ook met geweld, mits niet gericht tegen burgers, toegestaan. BDS is een volstrekt geweldloze vorm van verzet die echter ook door velen wordt veroordeeld. Daarmee wordt elke vorm van Palestijns verzet als onaanvaardbaar gezien, terwijl de bezetter alle vormen van geweld gebruikt, ook tegen burgers en zelfs tegen kinderen, en dit nauwelijks wordt veroordeeld. 

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse BDS-coalitie, die getrokken wordt door DocP/ BDS Nederland.

 

Apartheid 

We onderschrijven ook dat de staat Israël een wettelijk verankerd apartheidssysteem hanteert. Dit is eerder onder meer vastgesteld door Human Rights WatchAmnesty International en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem. Ook Kairos Palestine en Sabeel Jeruzalem onderschrijven dit. Het is bovendien vastgelegd in de Israëlische natiestaatwet van 2018, die Israël omschrijft als een Joodse staat.

 

Kritiek op de staat Israël is geen antisemitisme

Verzet tegen een illegale bezetting en tegen een systeem van apartheid met vreedzame en geweldloze middelen is uiteraard niet antisemitisch. Het gaat immers niet om verzet tegen Joden, maar om verzet tegen het onderdrukkingssysteem van een staat conform internationaal recht. 

 

Informeren van christelijke kerken

Kairos-Sabeel Nederland tracht zijn doelen te bereiken door het geven van relevante informatie met name aan christelijke kerken en hun leden en voorts aan maatschappelijke organisaties en aan de politiek in al zijn geledingen. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor steun aan Palestijnse christenen en solidariteit met het Palestijnse volk is een tweede kerntaak.

 

Wij willen inspireren

Wij stimuleren ‘Kom en zie’-reizen, waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan ontmoeting met Palestijnen en hun situatie. We verspreiden regelmatig nieuwsbrieven aan een achterban van honderden sympathisanten, houden een website aan, nodigen Palestijnse en Israëlische sprekers waaronder theologen uit om in Nederland deel te nemen aan conferenties en informatiedagen, vertalen Palestijnse (theologische) boeken, onderhouden contacten in het internationale netwerk, en organiseren zelf of met anderen thema dagen.

 

Partners

We werken samen met partnerorganisaties en vrienden in Nederland (zie hieronder bij ‘bondgenoten’), met Kairos Palestine en Sabeel Jeruzalem en met de Europese en wereldwijde oecumenische beweging.

 

 

 

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Kairos-Sabeel Nederland bestaat uit:

 

Eline van der Kaaden

Remco van Mulligen, voorzitter

Thirza Snoek

Janneke Stegeman, voorzitter 

Geke van Vliet

Jennifer van Werkhoven, penningmeester 

 

Wil je contact met ons? Stuur ons een mail! We hebben een algemeen mailadres en we hebben een tweede mailadres speciaal voor al onze acties als Christelijk Collectief tegen Genocide in Gaza.

KAIROS DOCUMENT

Op 11 december 2009 werd het Palestijnse Kairosdocument, getiteld Uur van de Waarheid, in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

“Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht.”

 

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

ANBI

De Belastingdienst heeft Kairos-Sabeel Nederland de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend. Dit betekent onder andere voor donateurs dat hun giften van de belasting aftrekbaar zijn. De Belastingdienst vraagt met het oog op het goed informeren van donateurs dat wij een aantal gegevens publiceren. Hieronder vindt u deze. Onze officiële naam is: Stichting Kairos-Sabeel Nederland. De stichting Kairos-Sabeel Nederland is de voortzetting van Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland.  

RSIN/ fiscaalnummer: 817899492
Kamer van Koophandel: 11068924
Rekeningnummer: NL33INGB0003276280

WERKGROEP THEOLOGIE

 
 
Palestijnse christelijke theologen werken in een concrete gemeente, bijvoorbeeld in Nazareth, Jeruzalem of Bethlehem, en zij krijgen vragen van hun parochianen: Als de God uit het Eerste Testament het een goed idee vindt dat zijn uitverkoren volk ons uit onze huizen heeft gehaald, ons land inneemt, ons hier geen plaats meer gunt en onze kinderen mishandelt, zullen we dan de bijbel maar sluiten en de kerk ook? 
Een theologische vraag vanaf de basis. 
Van Palestijnse bevrijdingstheologen leren wij dat theologie zonder voeten op de grond geen theologie is, maar onmenselijke ideologie. 
 

De werkgroep maakt en vraagt ruimte voor de stem van het Palestijnse volk die nog niet of nauwelijks doordringt in het Westen, vertaalt Palestijnse en Joodse bevrijdingstheologen,  zoekt het gesprek met de kerk en met de opleiding van theologen in Nederland. Zolang met de mond solidariteit met het Palestijnse volk wordt beleden, terwijl in werkelijkheid met theologische argumenten het bestaansrecht van de staat Israël in haar huidige gedaante  wordt gelegitimeerd, is er werk aan de winkel.

 

 

BONDGENOTEN

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.