Voorzitter Blok blijft bij kritiek op Israëlische bezetting

Kees Blok, voorzitter van Kairos-Sabeel Nederland, is door de heer Tom Fürstenberg beschuldigd van het bezigen van antisemitische teksten tijdens een voordracht tijdens de Vredesweek 2016 in Apeldoorn, waar hij sprak als oud-EAPPI-waarnemer. Fürstenberg is de enige die deze beschuldiging uit. Sindsdien zijn over Kees Blok en Kairos-Sabeel Nederland de meest potsierlijke beweringen gedaan in pro-Israëlische media. Door sommigen wordt daarom gesproken over “de zaak Fürstenberg”.

De voorzitter van het Centraal Joods Overleg de heer Ron van der Wieken heeft in het Nieuw Israëlitisch Weekblad aangegeven een gesprek met Blok te zoeken. Deze heeft daarop contact met hem opgenomen en op dinsdag 16 mei heeft in de synagoge van Arnhem onder leiding van de voorzitter van het Overlegorgaan joden en christenen Piet van Midden een openbaar debat plaatsgehad. De voorzitter had het Reformatorisch Dagblad, De Stentor en het Nieuw Israëlitisch Weekblad als pers uitgenodigd.

Kees Blok heeft zich in dat gesprek laten bijstaan door Rien Wattel, oud-voorzitter van de Vrienden van Sabeel Nederland en bestuurslid van Kairos-Sabeel Nederland. In het debat heeft de heer Fürstenberg aangegeven dat de heer Blok geen antisemiet is. Blok heeft zijn respect voor het joods volk, vervolgd als het is door de eeuwen heen, herhaald en heeft aangegeven dat de staat Israël volgens het internationaal recht tot stand is gekomen. Deze staat is de enige democratie in het Midden-Oosten, al staat de rechtstaat en de democratie vanwege de bezetting van Palestina onder ernstige druk.

Fürstenberg heeft betoogd dat zijn interpretatie van de werkdefinitie van een parlementaire werkgroep van het Europees parlement, die tot op heden nog niet is aangenomen als EU-richtlijn, als uitgangspunt dient te worden genomen bij de beoordeling of uitspraken een antisemitisch karakter hebben. Blok heeft aangegeven, dat die interpretatie kritiek op het veiligheidsbeleid van Israël ter zake van de bezetting vrijwel onmogelijk maakt, bijvoorbeeld over BDS, de muur en de terugkeer van vluchtelingen.

Blok heeft gezegd te overwegen de term ‘ Joods ras ‘ – in de zin van artikel 1 van onze grondwet – als idee achter de Joodse staat in zijn voordrachten achterwege te laten vanwege de beladenheid van die uitdrukking. Voorts is hij gevoelig voor de beelden, die bij Joden de vergelijking van de bezetting 40-45 van Nederland met die van de bezetting van Palestina door het Israëlische leger oproept. Hij zal zijn kritiek op de instellingen en organen van de regering in Israël, die de bezetting uitvoeren en die de Israëlische Palestijnen achterstellen, continueren zonder die specifieke vergelijking, hoewel die op een aantal punten zeker relevant is, maar ook de discussie kan vertroebelen. Kairos-Sabeel Nederland en de heer Blok herhalen dat de bezetting van Palestina de Israëlische samenleving corrumpeert en de Palestijnse staat in wording vernietigt. Daarbij geeft Kairos-Sabeel de boodschap van Palestijnse christenen door met name aan hun Nederlands geloofsgenoten en roept op tot solidariteit met hen op basis van de bescherming van mensenrechten en in samenwerking met de vredesbeweging in Israël.

Met een handdruk werd het debat besloten, dat onder nadere te stellen modaliteiten en wellicht over andere onderwerpen zal worden voortgezet. Het bestuur van Kairos-Sabeel Nederland beschouwt “de zaak Fürstenberg” hiermee als beëindigd.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.