Wave of Prayer 18 februari 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die morgenochtend tijdens de wekelijkse viering op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Het verzet tegen de bezetting en alle vormen van onderdrukking blijft bestaan. Vaak gebeurt dat op een gewelddadige manier. Afgelopen zondag alleen al waren er acht aanvallen in een tijdsbestek van 12 uur. Het resultaat was de dood van vijf Palestijnen waarvan drie onder de 16 jaar. De situatie wordt erger, zeker nu de wanhoop bij jonge mensen toeneemt en buitensporig geweld de norm wordt om de aanvallen tegen te houden en te verminderen .

Eeuwige, God van ons allen, wij smeken U dat er een einde komt aan dit geweld, maar ook dat er een einde komt aan de bezetting die de oorzaak is van dit alles. Wij rouwen om het verlies van al die levens die zijn gestorven en ook voor hen die in de nabije toekomst zullen sneuvelen. Help ons, zo vragen wij U een uitweg te vinden uit de krankzinnige toestand waarin wij ons bevinden. Dat wij hoop vinden bij U wanneer die afwezig lijkt in de wereld om ons heen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Onlangs is men in Jeruzalem akkoord gegaan met het plan om het plein bij de Klaagmuur waar joden komen bidden uit te breiden. Dan dreigt de toch al fragiele status quo te worden verstoord, omdat deze nieuwe constructie betekent dat men deze zal uitvoeren door ondertunneling onder de Islamitische wijk van de Oude Stad. Tegelijkertijd zal een stuk grond bedoeld als archeologisch bezienswaardigheid, religieus Joods bezit worden.

Eeuwige, wij weten dat U aan de kant staat van de zwakken en de onderdrukten en dat uw Zoon preekte dat de laatsten de eersten zullen zijn en de eersten de laatsten. Toch is het soms moeilijk als mens, die de harde realiteit dagelijks aan den lijve ondervindt, hierin te blijven geloven. Schenk ons de verzekering dat U aanwezig blijft bij diegenen die lijden onder alle onrecht dat plaatsvindt.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons

Er staan bij Sabeel vreugdevolle gebeurtenissen op stapel. De Vrouwengroep in Jeruzalem heeft deze week  deelgenomen aan een Veertigdagentijd Bijbelstudiedag, terwijl Sabeel Nazareth doorgaat met Bijbelstudie gericht is op bevrijdingstheologie.

Eeuwige, wij danken U dat wij de mogelijkheid hebben om in Palestina en Israël de lokale christelijke gemeenschappen te bereiken. Help onze predikanten en pastores om zich te blijven inspannen en zich te ontwikkelen, zodat zij kracht en eenheid uitstralen naar hen die meedoen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Sabeel organiseert van 10- 18 mei 2016 een internationale Witness Visit met als thema: ‘Samen leven – een interkerkelijk mozaïek – een inkijk in de religieuze gemeenschappen die in het land van de ENE wonen’.

Eeuwige, wij bidden U dat dit bezoek verrijkend en vruchtbaar mag zijn zodat zij die hieraan meedoen uit de eerste hand zien en leren wat er allemaal ter plaatse aan de hand is. Wij bidden U dat wanneer zij huiswaarts keren zij geïnspireerd en bemoedigd worden om het werk van gerechtigheid en vrede in dit zo verstoorde land voort te zetten.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij U voor de landen België, Luxemburg en Nederland.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.