Wave of Prayer 28 april 2016

Lees hieronder een vertaling van de gebeden die vanmorgen tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem zullen worden uitgesproken.

Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een ‘golf van gebed’.

Ons gebed wordt gevraagd voor de volgende intenties:

**Deze week is voor de Orthodoxe christenen een heilige week. Afgelopen zondag vierden zij Palmzondag en zij verheugen zich op het feest van Pasen dat over een paar dagen plaatsvindt. Helaas is het voor vele Palestijnse christenen die op de Westelijke Jordaanoever wonen heel moeilijk om een vergunning te krijgen om Jeruzalem binnen te mogen, waar vele plechtigheden en vieringen plaatsvinden. Dit is vooral aan de orde als de Pasen samenvalt met het Pesach feest, de heilige week voor de Joden.

Gebed
Eeuwige, God van allen, wij voegen ons bij onze orthodoxe broeders en zusters als zij de dood en de glorievolle verrijzenis van Jezus Christus gedenken.
Wij treuren ook om het feit dat het toevallig samen vallen van twee heilige feesten leidt tot angst en inperking van bewegingsvrijheid in plaats van momenten van vreugde en momenten van overvloedige vrede.
Help ons, zo vragen wij U, om de ander te zien als iemand die behoort tot uw komend koninkrijk hier op deze aarde.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**De Israëlische regering heeft besloten een nieuwe illegale nederzettingencomplex te bouwen achter de scheidingsmuur binnen de Westelijke Jordaanoever. Zij gaat 1690 huizen en kleine industriële units bouwen op dit stuk land. Hierdoor zal bezet Oost Jeruzalem nog verder geïsoleerd worden van de Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever wonen.
Dit is heel problematisch omdat Oost-Jeruzalem de gewenste hoofdstad is voor een Palestijnse staat en dat door deze nieuwbouw van nederzettingen dit haast onmogelijk wordt gemaakt.

Gebed
Eeuwige, God van gerechtigheid wij zien met woede en frustratie naar het feit dat nog meer Palestijns gebied wordt ingenomen vanwege de illegale bouw van huizen en uitbreiding van gestolen land. Wij worstelen met de gedachte hoe hoop te houden in deze situatie. Wij zijn ook teneinde raad nu wij niet meer weten wat wij moeten doen.
Zend uw heilige Geest om met ons mee te gaan in deze donkere dagen en herinner ons eraan dat er licht zal zijn aan het einde van de tunnel.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Frankrijk is bezig een vooroverleg te houden voor de ministers van buitenlandse zaken. Dit overleg zal plaatsvinden op 30 mei aanstaande. Daarna zal pas de reeds geplande internationale conferentie plaatsvinden. Op de bijeenkomst van 30 mei zullen er noch Palestijnse vertegenwoordigers, noch Israëlische vertegenwoordigers aanwezig zijn. Er zal daar basis werk verricht worden om een Twee Staten oplossing mogelijk te maken en wel zo dat beide partijen akkoord kunnen gaan.

Gebed
Eeuwige, barmhartige God wij zij heel voorzichtig hoopvol over hetgeen het Franse initiatief voorstaat en tot uitvoer wil brengen. Wees aanwezig, zo vragen wij U op de vergadering van 30 mei aanstaande. Open de harten en het verstand van diegenen die aanwezig zijn en help hen niet verblind te worden door de politiek en de macht. Inspireer hen die aanwezig zijn op de vredesconferentie om het beste te bereiken, wat mogelijk is. Dat er een oplossing gevonden wordt, zo bidden wij U opdat er eindelijk vrede mag komen in dit land, vrede die stand houdt.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

**Sabeel Nazareth heeft op de 22 april een uitstap voo0r vrouwen naar Haifa georganiseerd om daar door de oude stad te lopen als herinnering aan de Nakba. 22 april is precies de dag dat Haifa bezet werd en daardoor is het een belangrijke dag om te gedenken. Een dag om in herinnering te brengen al diegenen die geleden hebben onder uitzetting van hun land en hun huizen.

Gebed
Eeuwige, wij zijn U dankbaar dat wij kunnen gedenken zowel het goede als het kwade dat ons overkomt. Help ons, zo vragen wij U om het blijven doen en niet de pijn vergeten die diegenen die voor ons leefden, hebben geleden.
Laten wij lessen leren van hun ervaringen en verder werken aan een toekomst waar zulke ongerechtigheden niet weer zullen worden herhaald .
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Gebed
Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Djibouti en Somalië.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.