Wave of Prayers

 

 

28 december

 

Op 25 december, de dag waarop de westerse kerk de geboorte van Christus gedenkt, vierden velen het Kerstfeest. Bij een deel van de kerkgangers ligt de nadruk op de liturgie: de gebeden en de liederen.

Mensen die niet (meer) kerkelijk zijn, vieren dit feest anders: zij kopen geschenken en organiseren of bezoeken feesten. Hier in Palestina is het anders.

Vanwege de gruwelijke gebeurtenissen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever, waar Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus ligt, wijzen wij elke uiting van vreugde af, omdat we solidair zijn met allen die lijden onder onrecht, en wij rouwen met hen. 

God- met-ons, Immanuel, terwijl velen in de wereld dit feest vieren, niet gehinderd door het lijden van zovele anderen, begrijpen wij Palestijnen meer dan ooit de ware betekenis van het Kerstfeest. Samen met andere onderdrukte volken begrijpen wij dat zij die in hun arrogantie denken dat zij God niet nodig hebben, het Kerstfeest missen, maar dat zij die wanhopig verlangen naar uw verlossing echt kerstfeest kunnen vieren. 

De oppervlakkige, materialistische betekenis van Kerstmis verdwijnt door het lijden van onze martelaren, als de ware betekenis van Immanuël wordt onthuld. Christus, wij danken u dat u een van ons bent geworden. Wij wachten op de dag van uw terugkeer. 

 

Op 25 december meldden Palestijnse gezondheidsfunctionarissen dat er sinds 7 oktober in Gaza ruim 20.000 Palestijnen zijn gedood en ruim 53.000 gewond zijn geraakt. De ‘veilige’ gebieden waarnaar de Palestijnen moesten vluchten, worden nu zwaar gebombardeerd, en een door de VN gesteund rapport waarschuwt dat meer dan een half miljoen Palestijnen in Gaza nu ziek zullen worden of zullen sterven door de honger. Nergens in Gaza is nog een veilige plek te vinden. Het trauma van deze oorlog en de gevolgen daarvan zal de komende generaties treffen. 

God van de onderdrukten, terwijl onze ziel zwaar is van het lijden in Gaza, dat ons dag en nacht achtervolgt, bekruipt ons het gevoel dat we alles verkeerd doen. Help ons om niet gevoelloos te worden voor de pijn. Wij bidden dat u onze pijn wilt gebruiken om onze ijver aan te wakkeren waarmee we kunnen kiezen voor daden van gerechtigheid en voor standvastigheid als we worden beproefd. God, help ons te zien en te weten  dat de aantallen doden, gewonden en ontheemden in Gaza statistisch gegevens zijn, maar dat het gaat om mensen, één voor één, geschapen naar uw beeld. In uw eigen naam roepen wij u om uw redding van uw mensen in Gaza.

 

Sinds 7 oktober zijn op de Westelijke Jordaanoever minstens 300 Palestijnen, waarvan velen jonger dan 25 jaar, gedood door Israëlische strijdkrachten en kolonisten.

Vluchtelingenkampen op de Westelijke Jordaanoever lijden onder invallen van het Israëlische leger. Bovendien is het aantal Palestijnen dat zonder vorm van proces of aanklacht wordt opgesloten enorm gestegen, waardoor ze feitelijk gegijzeld zijn. Door onder meer de zeer beperkte bewegingsvrijheid van Palestijnen en de toename van het geweld, lijdt de Westelijke Jordaanoever enorme economische malaise.

God van mensen in de marge, wij houden vast aan ons geloof dat u het lijden en het kwaad op de Westelijke Jordaanoever ziet. Openbaar uzelf aan onze mensen en grijp in in onze levens. Help ons om ook in deze Kersttijd te volharden in geloof als we stil staan bij de betekenis van dit feest en het lied van Zacharia zingen: “Red ons uit de hand van onze vijanden, en stel ons in staat Hem zonder angst te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al onze dagen” (Lucas 1: 74-75). Heer, bevrijd ons van de 75 jaar kolonisatie. 

 

Op 22 december publiceerde Sabeel een nieuw nummer van Cornerstone, dat de advents- en kerstboodschap betekenis geeft in onze huidige werkelijkheid. De auteurs maken duidelijk  dat de boodschap van de geboorte van Christus revolutionaire strekking heeft en dat dat voor ons berouw berekent en erkenning van mensen die onzichtbaar zijn, en bevrijding voor de onderdrukten inhoudt. Zo wordt het Kerstverhaal gelezen  als een gebeurtenis die het kolonialisme in al zijn vormen bloot legt en uitdaagt en de minsten in onze samenlevingen kracht geeft. 

God die is en die was en die zal komen, Gij zijt de ware heerser van de aarde en de kosmos. Kwade machten, structuren of individuen zijn in hun eigen tijdelijke macht een illusie. Wij danken u voor alle Palestijnen die deze Kerst getuigen van uw Heilige Naam. Help ons als we proberen ons kruis te dragen. Leid ons in uw wijsheid en niet door  ons eigen verstand. Laten we uw trouw aan de schepping gedenken terwijl u ervoor kiest om mens te worden. 

 

Week na week zijn we, temidden van dood en vernietiging, getuige van helden in Gaza: mannen die naar plekken rennen die zojuist zijn gebombardeerd om mensen onder het puin te redden, journalisten die de wreedheden in Gaza documenteren, medische hulpverleners die in extreem ongunstige omstandigheden werken, en allen die proberen de ontheemde kinderen op te vrolijken. Zij riskeren hun leven om Gods werk te doen, en velen hebben dierbaren en collega’s verloren.

God van Sumud, de journalisten, medische hulpverleners en degenen die werken om het lijden in Gaza te verlichten, laten de wereld door hun daden compassie, goedheid en veerkracht zien. Bescherm de vele heiligen in Gaza, bekend en onbekend, en zegen hen. Heer, help ons hun voorbeeld te volgen in onze werkelijkheid, zodat onze daden kunnen leiden tot liefde en solidariteit. Laten we “standvastig en onwankelbaar zijn en altijd uitblinken in het werk van de Heer, omdat u weet dat uw arbeid in de Heer niet tevergeefs is” (1 Korintiërs 15:58). 


De massa-arrestaties en vernedering van Palestijnen in Gaza door het Israëlische leger gaan door. Israëlische strijdkrachten arresteren Palestijnen onder willekeurige beschuldigingen met geweld en brengen hen naar onbekende plaatsen. Over de Palestijnen die in verschillende gevangenissen en militaire kampen schijnen zitten, wordt gerapporteerd dat zij te maken krijgen met harde behandeling, seksueel geweld en soms zelfs de dood door marteling. 

God van het licht, boosdoeners willen zichzelf vaak verbergen, in een poging hun daden en voor het publiek verborgen te houden. Geen enkele duisternis kan echter uw licht overwinnen dat het goede en het kwade in alle mensen verlicht. Heer, laat Uw licht schijnen in de gevangenissen en militaire kampen, zodat alle zonden en al het onrechtvaardige lijden aan het licht komen. Heer, bescherm allen die gevangen zitten worden gegijzeld. Bevrijd hen en verlos hen uit hun lijden. Terwijl de Palestijnse gevangenen verborgen zijn voor het publieke oog, zijn ze niet verborgen voor uw liefde.

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebeden voor de landen Japan, Noord-Korea en Zuid-Korea.
In uw genade… hoor onze gebeden.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.