Na meer dan 200 dagen zet Israël zijn militaire operaties in Gaza voort. De Israëlische luchtaanvallen zijn meedogenloos.  Velen komen om het leven en moskeeën, woongebouwen, ambulances, ziekenhuizen en VN-faciliteiten worden vernietigd. Het weinige nieuws uit het vluchtelingenkamp Jabalia is gruwelijk. Ondanks internationale druk heeft Israël zich niet teruggetrokken uit Rafah en zet het de  invasie voort, resulterend in de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen. Deskundigen beweren dat straffeloosheid ten aanzien van Israël op het gebied van internationaal recht de mondiale veiligheid bedreigt. In deze week is het aantal gedode Palestijnen in Gaza vanaf 7 oktober de 35.000 gepasseerd. 

God van liefde, waarom duurt deze nachtmerrie voort? Heer, voor onze broers en zussen in Gaza vragen wij om uw genade en kracht. Voor hen en voor ons bidden wij dat ons hart niet verdoofd wordt door pijn. Toon ons hoe wij deze wreedheden kunnen stoppen. In deze donkere tijden waarin geen hoop in zicht is, herinneren we ons dat we ‘geduldig moeten volharden’ (Openbaring 3:10) en getuigen van Christus moeten blijven, ongeacht onze omstandigheden. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed. 

 

Sinds 7 oktober heeft Israël meer dan 500 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood. Dat is meer dan het drievoudige van het aantal doden in 2022. Tegelijkertijd neemt het aantal nederzettingen toe, oftewel de omvang van het van Palestijnen geroofde land. Daarbij werden in de afgelopen maanden honderden olijfbomen verbrand door kolonisten. 

God van waarheid, verlicht met uw licht dat u de onderdrukking in ons land ziet. Verzeker ons ervan dat allen die op de Westelijke Jordaanoever zijn gedood, in uw genade vallen. Schenk ons hoop die wordt geleefd, gepredikt en onderwezen, zodat we kunnen getuigen van uw liefde en kunnen deelnemen aan de beweging van de Heilige Geest. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed 

 

Op 29 mei zal Sabeel een voorbereidende webinar houden voor de volgende Sabeel-conferentie. Daar wordt de discussie over antisemitisme voortgezet met Hadar Cohen, rabbijn Faryn Borella, pater David Neuhaus en onze directeur, Omar Haramy. Deze keer gaat het over de geschiedenis van antisemitisme, de ervaring met antisemitisme van Joden die pleiten voor Palestina, en over bestrijding van antisemitisme in eigen gelederen. 

God van de inclusiviteit, wij danken u voor alle stemmen die laten zien dat Joodse veiligheid en Palestijnse bevrijding zich verenigen in één en dezelfde strijd. Heer, help ons begrijpen dat de strijd tegen zionisme en  antisemitisme met elkaar verbonden zijn. Laten we niet vergeten dat we moeten strijden tegen overheersing  in al haar vormen, waar dan ook, en dat we moeten stoppen met het inzetten van  Joods lijden om de Palestijnse onderdrukking te rechtvaardigen. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed 

 

De UNRWA staat na aanvallen van Israëli’s op het punt haar hoofdkwartier in Oost-Jeruzalem tijdelijk te sluiten. De commissaris-generaal van de UNRWA, Philippe Lazzarini, zei dat de laatste brandstichting, gepleegd door Israëli’s, onderdeel was van een reeks bedreigingen, intimidatie en gewelddadige incidenten in de afgelopen twee maanden, aan het adres van  het personeel van het agentschap. De aanvallen op de UNRWA weerspiegelen de systematische aanpak om pogingen om de Palestijnen uit hun lijden te verlossen, verdacht te maken en  een halt toe te roepen.

Almachtige Schepper, wij zijn getuige van de macht  van het kwaad en we zijn ons bewust van de gevaren ervan. Heer, zorg ervoor dat de UNRWA kan blijven werken en Palestijnen die voortdurend lijden onder systematische zonde, kan blijven helpen. Wij vragen u, ons eraan te herinneren dat u liefde bent en dat wie in liefde leeft, in u leeft, en u in ons. We bidden dat zij  die in haat leven zich bekeren en zich aansluiten bij het werk van liefde door te strijden voor de Palestijnse bevrijding. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed. 

 

Deze week zal de 7e “Christ at the Checkpoint”-conferentie worden gehouden, georganiseerd door het  Bethlehem Bible College. Dit jaar is de titel van de conferentie ‘Doe gerechtigheid, heb barmhartigheid lief; christelijke getuigen in contexten van onderdrukking’. Het doel van deze conferentie is: evangelische christenen een kans bieden om door gebed te zoeken naar rechte gevoeligheid voor kwesties van vrede, gerechtigheid en verzoening in Palestina. 

God, die in Christus met ons bij de checkpoints staat, en niet bij de recepties van de machthebbers,  wij danken u voor het getuigenis van onze vrienden en bidden dat de Heilige Geest onder de aanwezigen zal zijn. Terwijl velen samenkomen om uw naam te aanbidden op de conferentie; help ons gerechtigheid te doen en barmhartigheid lief te hebben in dit prachtige maar land dat lijdt onder bezetting, 

Heer in uw barmhartigheid… hoor ons gebed 

 

Op 19 mei vierden christenen die de Juliaanse Kalender volgen het feest van Pinksteren. Op die dag gedenken wij de gave van de Geest aan de volgelingen van Christus en de geboortedag van de vroege Kerk. Wij, Palestijnse christenen, herleiden onze erfenis tot dit moment en we proberen voort te zetten wat met de vroege Kerk begonnen is. Dit jaar werd Palestijnse christenen van de Westelijke Jordaan oever die in Jeruzalem hert Pinksterfeest wilden vieren de toegang tot deze stad ontzegd.

Heilige Geest, herinner ons eraan dat we niet naar de hemel moeten kijken en discipelen moeten blijven, maar ons moeten concentreren op het vervullen van uw wil op aarde, zodat we apostelen kunnen worden. Heer, zoals velen van ons in deze tijden naar u toe komen zoals de psalmist die vraagt waarom u “zo ver verwijderd bent van mijn angstkreten?” (Psalm 22:1), herinner ons eraan één lichaam te zijn dat deelneemt aan de beweging van de Heilige Geest en werkt voor bevrijding, gerechtigheid en vrede in Palestina-Israël. Kom, o Heilige Geest. 

Heer in uw genade… hoor ons gebed 

 

Wij sluiten ons aan bij de Wereldraad van Kerken in hun gebed voor de eilanden in de Indische Oceaan: de Comoren, Madagaskar, de Malediven, Mauritius en de Seychellen. 

Heer in uw genade… hoor onze gebeden.

Dit delen: