Wave of Prayers; SAVE THE CHILDREN

 

28 september 

Volgende week concentreert Kumi Now zich op het onderwerp geweldloosheid in Palestina. Geweldloosheid is een krachtig en belangrijk middel om onrecht aan de kaak te stellen. Geweldloosheid laat veerkracht en creativiteit  zien im mensen en groepen die geen toegang hebben tot conventionele bronnen van macht en autoriteit. 

Almachtige God, zegen de mensen die kiezen voor geweldloosheid. Zij zoeken zonder haat  naar gerechtigheid. Mogen hun acties compassie en verzoening brengen. Mogen wij creatief weerstand bieden aan zondige machten in het geloof dat deze weg tot verlossing leidt. 

 

Op 19 september begon Azerbeidzjan een ‘anti-terroristische operatie’ in Nagorno-Karabach. Na de aanval kwamen beide landen snel tot een staakt het vuren. Vredesbesprekingen zullen volgen.  Volgens een vorige leider van de regionale administratie, zijn als gevolg van deze aanval 100 mensen gedood en honderden mensen gewond geraakt, waaronder burgers.

Hemelse Vader, wij vragen om uw tussenkomst in dit conflict. Mogen uw liefde en erbarmen zegevieren boven haat en verdeeldheid. Moge de geest van verzoening aanwezig zijn bij de vredesonderhandelingen, zodat die zullen leiden tot eerlijke en aanhoudende vrede. Wij bidden voor alle Armeense vrienden die lijden onder dit conflict.

 

Op 19 september heeft gedurende 24 lange uren het Israëlische bezettingsleger het leven van zes Palestijnen geëist. Dit gebeurde tijdens militaire operaties op diverse plaatsen op de bezette West Bank en in Gaza. Diverse rapporten getuigen ervan dat het Israëlische leger binnendrong in het vluchtelingen kamp in Jenin. Daarbij werden verschillende raketten afgevuurd waarbij vele huizen werden geraakt. Het leger weigerde toegang aan ambulances en medische teams die ernaar toe kwamen om gewonden te verzorgen.

Heer onze God, wij houden U er aan en wij blijven erop vertrouwen dat U het roepen van de verdrukten hoort. Wij weten hoe Jezus uit Nazareth huilde en dat hij nog steeds huilt over de dood van deze jonge Palestijnen, gedood door zondige daden. Wij roepen om uw tussenkomst. Breng gerechtigheid, vrijheid en recht in Palestina-Israël en ontferm u over de families van deze jonge ‘martelaren’.

 

Op 26 en 27 september zullen het Bible  College in Bethlehem met de Gurukul Theologische Universiteit een conferentie houden met als thema ‘Indo-Palestijnse theologische gesprekken’ . Op deze conferentie in Bethlehem zal gesproken worden over theologie van bevrijding, kolonialisme, de relatie tussen India en Israël en wereldwijde vormen van solidariteit.

God van liefde, wij vragen om uw zegen op deze gesprekken; dat zij leiden tot meer bewustzijn en compassie voor de strijd die geleverd moet worden door de verdrukte gemeenschappen over de gehele wereld. 

Moge uw Heilige Geest onderlinge verbindingen tot stand brengen en zodat grenzen worden overschreden om tot zinvolle acties te komen.

 

 

Op dit moment zijn meer dan 5000 Palestijnen opgesloten om politieke redenen. Onder hen zijn meer dan 1200 administratieve gevangenen en 170 jongeren.

(Administratieve gevangenen krijgen geen proces en geen advocaat. Deze jongeren, soms kinderen, worden vaak ‘s nachts met veel militair geweld van hun bed getild, bruut van hun familie, vrienden en dorp gescheiden, opgesloten en gemarteld zonder dat zij weten waarom. Administratieve hechtenis is een ander woord voor opsluiting zonder proces en zonder termijn. red.) 

Allen leven onder zeer moeilijke omstandigheden en ondergaan wrede behandelingen die heersen in Israëls rechtstaat. Een voorbeeld: Walid Daqqa, een 62 jarige Palestijnse gevangene die kanker heeft.  Hij mag geen behandeling ondergaan aldus de Israeli Prison Service (IPS) die weigeren hem naar een ziekenhuis te brengen.

Lieve God, Uw Zoon Jezus werd zoals vele Palestijnen om verkeerde redenen gearresteerd en veroordeeld door machten die zichzelf zien als vertegenwoordigers van recht en waarheid, terwijl zij waarlijk vertegenwoordigers zijn van onrecht en verraad. 

God van de gevangenen, bevrijd allen die om onjuiste redenen vastzitten en erbarm U over hen als zij op wrede wijze straffen en foltering door de staat Israël moeten ondergaan. Wij bidden in het bijzonder voor de situatie in Daqqah waar allen zo verschrikkelijk te lijden hebben.

 

Op 15 september organiseerde Sabeel samen met de universiteit Bethlehem een workshop als onderdeel van de ‘Young Christian Leaders Project’. Deze workshop vond plaats in het dorp Haddad dichtbij Jenin en werd bijgewoond door verschillende groepen padvinders ten noorden van de West Bank. Deze training was de eerste in een serie van meer bijeenkomsten.

Wij danken uw Zoon, de verrezen Christus voor de inspanningen die jonge generaties van Palestijnse christenen doen. Mogen deze workshops er toe bijdragen dat zij leiderschapskwaliteiten ontwikkelen die weer vrucht dragen in de komende tijd.

Geef, zo vragen wij, de nieuwe Palestijnse leiders wijsheid, kracht en bescherming.    

  

Samen met de Wereldraad van Kerken bidden wij voor de landen Bolivia, Brazilië, Chili en Peru.

In uw genade…..hoor onze gebeden.

KAIROS SABEEL zet zich in voor rechtvaardige vrede in Palestina.