Close

Over Kairos-Sabeel Nederland

Wie zijn wij?

Tussen Kom en zie! en Ga en vertel!

Sabeel
Vanaf begin jaren ’90 ontwikkelt Sabeel Jerusalem, een oecumenische  grassroot organisatie een Palestijnse bevrijdingstheologie. Naast haar regionale activiteiten aan de basis is Sabeel Jerusalem,  anders dan aan haar verwante organisaties,  zoals Al Liqa en het Biblical Bible College sterk internationaal georiënteerd. Deze werkwijze leidde tot de oprichting van tal van Vrienden van Sabeel organisaties, zo ook in Nederland, waar een werkgroep van start ging in 2006.

Kairos
In 2009 deed een groep van Palestijnse christenen, afkomstig uit vrijwel alle christelijke denominaties in Palestina, opnieuw een oproep aan de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten tot solidariteit met de bezette en gediscrimineerde Palestijnse bevolking.

Dit Kairosdocument werd vrijwel direct na publicatie in Bethlehem, onder de titel Uur van de Waarheid  aangeboden aan de Raad van Kerken en lidkerken. Om de Palestijnse oproep stem te geven besloten een aantal NGO’s over te gaan tot oprichting van de stichting Kairos Palestina Nederland, deel uitmakend van een internationaal netwerk.

Kairos-Sabeel Nederland
Sinds 2016 gaan Vrienden van Sabeel en Kairos Palestina samen in één organisatie, Kairos-Sabeel Nederland. Doel is handen en voeten te geven aan oproepen van Palestijnen en van m.n. Palestijnse christenen om met geweldloze middelen bij te dragen aan het tot stand komen van een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen.

Kairos-Sabeel Nederland steunt de Palestijnen in hun geweldloze verzet tegen de bezetting van hun land door Israël en tegen de daaruit voortvloeiende schendingen van mensenrechten en internationaal recht. De Palestijnse  bevrijdingstheologie biedt een alternatief voor de theologie van christenzionisten die bezetting en daaruit voortvloeiend geweld rechtvaardigt.

Bijbelse inspiratie en de beginselen van het internationaal recht zijn voor ons richtinggevend. Wij steunen de oproep van Kairos Palestine en het Sabeel Ecumenical Liberation Theology Centre aan kerken en politiek wereldwijd om op geweldloze, effectieve en creatieve wijze druk op Israël uit te oefenen,  teneinde Israël als sterke militaire macht te dwingen met de Palestijnen in hun onderdrukte en verzwakte positie tot een rechtvaardige vredesregeling te komen.

Wij onderschrijven de eisen die aan BDS-acties gekoppeld zijn: het verwijderen van de Apartheidsmuur van Palestijns grondgebied, het beëindigen van de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de erkenning van het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

Kairos-Sabeel Nederland tracht deze doelen te bereiken door het geven van relevante informatie met name aan christelijke kerken en hun leden en voorts aan maatschappelijke organisaties en aan de politiek in al zijn geledingen. Het aanreiken van handelingsperspectieven voor steun aan Palestijnse christenen en solidariteit met het Palestijnse volk is een tweede kerntaak.

Wij stimuleren ‘Come and See’ reizen,  verspreiden regelmatig nieuwsbrieven aan een achterban van honderden sympathisanten, houden een website aan, nodigen Palestijnse en Israëlische sprekers w.o. theologen uit om in Nederland deel te nemen aan conferenties en informatiedagen, onderhouden contacten in het internationale netwerk, en organiseren zelf of met anderen thema dagen.

Bij dit alles werkt Kairos-Sabeel nauw samen, al dan niet ad hoc, met partners die verwante doelstellingen hebben, zoals DocP,  de Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap en de BDS-coalitie in Nederland, SIVMO, EAJG, Gate’48.